گوگل درباره حرکت های مردم تو میانه مسری کرونا گزارش می دهد

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از سی ان بی سی گوگلدر پستی درون وبلاگ رسمی اش ترویج گزارش هایی درباره کشورها با عنوان «گزارش های حرکت در جوامع کووید-۱۹» را اخبار کرد که تو این آدرسقابل دسترسی است.

در گزارش مربوط بوسیله هر کشور روندهای داده های جمعیتی تو ریه رده به عرضه در می آیند: خرید و تفریح،  خواروبار و دارو، پارک، ایستگاه های حمل و نقل عمومی، نگرش های کار و محل های مسکونی.

این داده ها که تغییرات روندهای جابه جایی ها کاربران را در مدتی چند هفته ای تا ۴۸ تا ۷۲ ساعت پیش از انتشار گزارش پیگیری می کند، درون حال فراهم فهرستی محتوی ۱۳۱ کشورو نیز شهرستان های داخل فداکار از کشورها را در برمی گیرد.

گوگل می گوید این داده ها به نعوظ تجمعی گردآوری شده خیر در سطح فرید و احصائیه مطلق افرادی را که درون مثلا در پارک ها یا خواروبارفروشی ها مجهز می شوند، را نشان نمی دهد.

در مقابل، این داده ها به صورت درصد بیان می شوند و افزودن بالقوه در درگاه افراد تو گوناگون نگرش ها را نشان می دهند. برای شهید اولیه گزارش ها درباره منطقه سانفرانسیسکو نشاندهنده کاهش ۷۲ درصدی در حضور داخل محل های خرید و تفریح، کاهش ۵۵ درصدی پری تو پارک ها و افزایش ۲۱ درصدی انباشتگی حاضر در نگرش های مسکونی داخل بور ۱۹ فوریه تا ۲۹ مارس است.

این داده ها می تواند مقامات بهداشت اشتراکی کشورها را درباره باشگاه شیوع بعدی بالقوه کووید-۱۹ هشیار بطی ء.

این داده ها بوسیله خصوص خلال فروکش کردن همه گیری و بازگشت آدم به روال فقره و تحصیلشان مهم است. مقامات بهداشتی عمومی می توانند با استفاده از این داده ها ریابند چه مناطقی بیشترین شلوغی را خواهند داشت و اقدامات لازم را انجام دهند.

این اقدام گوگل همچنین نگرانی ها درباره حفظ کردن حریم شخصی کاربران را با توجه بوسیله اطلاعاتی که گوگل از نگرش های حضور کاربرانش جمع می کند، تجدید می یواش.

گوگل می گوید از مفروضات تجمع یافته و عاری نام شده بوسیله دست آمده از بسرنوشت شوم دچار کردن «سابقه مکان» استفاده می کنند که داخل درخت سرو نقشه گوگل و سایر سرویس ها وجود دارد و بوسیله طور دیفلات خاموش است، جز اینکه کاربر آن معلوم درنگ.