مودیان بخوانند؛ سپرده حمایتی مالیاتی کرونا به چه کسانی تعلق می گیرد؟

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، رئیس طاس سازمان امور مالیاتی کشور، علت حمایت از بخش های اقتصادی کشور، از تصویب پیشنهادات حمایتی این اداره از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و و پسند و اجرای آن در قالب بسته سیاستی و حمایتی سران قوا در سال ۱۳۹۹ شناسایی داد.

امید علی معتقد با اشاره به اینکه به مشیت حمایت از مودیان محترم مالیاتی در شرایط ویژه ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، پیشنهاداتی از سوی اداره امور مالیاتی قلمرو و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بوسیله شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال و درون نهایت این شورا پیشنهادات مذکور را به تصویب رساند،  به تسنیم عنوان داشت: امیدواریم این مصوبات شرایطی را فراهم آورد تا مودیان معتبر فارغ از هر گونه نگرانی، در فرصت مناسبی که خلق کردن می شود بوسیله تکالیف قانونی خود درون سال آینده عمل نمایند. مبالغ نقدی و غیر نقدی مقابله با کرونا هزینه قابل قبول مالیاتی شد

وی با اشاره به مصوبه رادیکال این شورا در امن از بخش بهداشت و تداوی در شرایط شیوع بیماری کرونا درکشور، بیان داشت: به موجب مصوبه مذکور، کمکهای نقدی و جاهل نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی درون اسفندماه سال 1398 و سه ماهه اول سال 1399 موجب تامین رخت و برگ مصرفی مورد حاجت بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش دایره تامین مدنی سبب مبارزه با ویروس کرونا که مورد از کار افتادن وزارت بهداشت ، علاج و آموزش پزشکی قرار گیرد، بوسیله عنوان هزینه سزاوار سرزنش قبول مالیاتی داخل سال پرداخت محسوب می شود.

وی افزود: براساس این مصوبه، اشخاص مذکور می توانند بوسیله صورتهایی که نمره می دهند دستیار های خویشتن از قبیل مایحتاج عمومی و اختصاصی از قبیل تجهیزات و رخت مصرفی مراکز درمانی توصیف شده را تامین نمایند و این کمکها بعنوان خرج قابل تصویب از درآمد مشمول عوارض آنها کسر خواهد شد. تمدید روال رسید صیقلی مالیات کنار ارزش افزوده

پارسا تصریح کرد: تسلسل سر رسید صیقل مالیات بر ارج افزوده مربوط به حوالی چهارم سال 1398 ( 15 فروردین 1399 ) تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1399 از دیگر مصوبات این شورا بوده است. با این مصوبه، مودیان نگرانی از بابت پرداخت مالیات بها افزوده گرداگرد چهارم سال 1398 نخواهند داشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مداومت کرد: در این بسته حمایتی مصوب شد که کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات که در اب چهارم از فصل نهم قانون عوارض های مستقیم ذکر شده است، تا پایان اردیبهشت ماه 1399 ایستا شود. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه موسسه امور مالیاتی کشور به موجب اختیارات قانونی که دارد می‎تواند قرضه مالیاتی بدهکاران خویشتن را بوسیله قیافه قهریه از قانون مسدودی شمار های بانکی و سایر رویه های قانونی وصول نماید، لیکن با توجه بوسیله شرایط موجود، براساس این مصوبه تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399، هیچگونه اقدام اجرایی جهت وصول عوارض بعمل نمی آورد.

وی همچنین تقریر داشت: با عنایت به تصمیم سران قوا، صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص پا بر جا موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم تا پایان شهریور ماه سال 1399 حاجت بوسیله ستاندن معترف صیقل یا ترتیب صیقلی قرضه مالیاتی نخواهد داشت. مهلت جدید 3 ماهه پرداخت وام

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: این شورا همچنین به موسسه امور مالیاتی ناحیه دستور انصاف در سال 1399، در مواردی که زود مقرر برای تقسیط بدهی (‎اعم از اصل عوارض و مالیات و جرایم) قانون مالیات‎های مستقیم و طریق مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم بوسیله اتمام رسیده باشد و اینگونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، نسبت بوسیله ارایه مهلت متاخر پرداخت بدهی بوسیله مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت ریه ماه فارغ از زود سه ساله مذکور در ماده 167 قاعده مالیاتهای یمین رفتار نماید. تمدید زود تعرض به اوراق مالیاتی تا پایان خرداد

وی داخل دنباله خاطرنشان کرد: براساس مصوبه این شورا، همچنین تو مواردی که مقابل هنجار قانون مالیاتهای یمین و قانون عوارض به خشکی امدن بها افزوده، انقضای مهلت زمانی بخاطر اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ فاتحه اسفند 1398 لغایت 15 اردیبهشت 1399 باشد، مهلت تعرض حداکثر تا تاریخ 31 خردادماه تمدید می شود.

متقی تکثیر کرد: بخشودگی جرایم صیقلی نشده بدهی مالیات و عوارض قاعده موسوم بوسیله تجمیع مالیات مصوب 1381/10/22به شرط صیقل اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 30 آذرماه 1399 ، از دیگر مصوبات این شورا بوده است.

وی تاکید کرد: با تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، نیز تاریخچه لازم‎الاجرا شدن ارزش معاملاتی تعیین شده درون اجرای هنجار ماده 64 قانون مالیات‏های مستقیم مصوب 1394/4/31 بخاطر انجام در سال 1399 از یک ماه به چهارماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک افزایش یافت.