نوشته محمود دولت آبادی درون عزا شهادت سردار سلیمانی

متن یادداشت محمود قضا و قدر آبادی با عنوان فرزند شایسته ایران بوسیله شرح عرشه است:

به پا گر خَلَد خاری آسان برآید

چه سازم به خاری که در دل نشیند!

از دم ای که خبر زخم ترور سردار قاسم سلیمانی را شنیدم، مفهوم این عبارات بلندی ذهنم را رها نمی کند:چه سازم به خاری که در دل نشیند؟ و ازخود می پرسم آیا این است سرنوشت همه فرزندان شایسته این آب و خاک ، با هر پندار و هرگرایشی؟ انهدام؟  

باری…ایران باردیگر یکی ازفرزندان شایسته خویشتن را با دریغ  تمام، از دست داد. شخصیتی که سدی سترگ درون موافق خون آشامان داعش برآورد و مرزهای کشور ما را از نکبت محضر آنان ایمن داشت.  

من همچنین در اندوه عمیق ازدست دادن آن انسانی که شخصاً  دورادور دوست می داشتمش ،سوگوارم .