تفاوت بناء مهربانی و طرح اقدام ملی چیست؟ | انتقاد نسبت به تعداد متجاوز واحدهای بدون متقاضی خانه نرمی

بوسیله گزارش همشهری آنلاین  محمد اسلامی روز پنجشنبه در آیین کلنگ زنی طرح اقدام ملی مسکن مازندران درون ساری افزود:  درون مجموع تو قالب طرح اقدام ملی مسکن حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی داخل سطح شهرهای ایران با مشارکت متقاضیان ساخته می شود.

وزیر اسلوب و شهرسازی گفت: ۲۴۰ هزاره متقاضی برای طرح اقدام ملی ساختمان در سطح سرزمین ثبت اشتهار کردند.

وی افزایش کرد : حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام  ملی در بافت خسته و مابقی در سایر اراضی پیش بینی با مشارکت مردم احداث خواهد شد و این وزارتخانه نیز امر نظارت بر ساخت این واحد ها را انجام می دهد.

به گفته وی، متقاضیان ساخت مسکن ملی درون لیف فرسوده از تسهیلات یارانه ای تا سقف ۵۰ درصد وام تک نیاز برخوردار خواهند شد.

وزیر راه و شهرسازی  خاطرنشان کرد: براساس تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی و بنیان مسکن این نهاد حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طرح رفتار ملی داخل شهرهای تحت ۱۰۰ هزار نفر را  اجرایی می کند.

اسلامی در تک مقایسه طرح رفتار ملی ساختمانی با مسکن نرمی بخت گذشته گفت: طرح اقدام ملی مسکن متقاضی پایه بوده بوسیله طوری که آدم سازنده اصلی ساختمانی هستند و ما ضمن نظارت، کارهای پشتیبانی را عمل می دهیم.

وی اضافه کرد : تو بخش مسکن مهر ما همچنان با تعداد اضافی واحدهای مسکونی عاری متقاضی مواجه ایم که با حیات پایان این طرح همچنان این واحدها متقاضی ندارند و این درون حالیست که در طرح ملی ما متقاضی ثبت نامی دارای شراط داریم .

اسلامی یکی از این پشتیبانی ها را ارایه کارت اعتیاری مصالح بناء اعتراف کرد که با این کارت مصالح خانه کم قیمت قیمت در وارستگی متقاضیان ساخت قرار می گیرد.

وی تو مورد برخی نابسامانی درون خانه مهر تحویلی بوسیله خصوص هبوط زیرساخت ها گفت: مالکان این واحدها باید بخشی از این مشکلات زیرساختی را از پیمانکاران طلب کنند و علاوه بر آن برای انعقاد پیمان نامه نیز به بانک عامل رجوع نمایند.

همزمان با حضور وزیر رویه و شهرسازی به مازندران عملیات اجرایی  ۲هزار و ۳۰۹واحد مسکونی در قالب طرح رفتار ملی ساختمانی تو این استان شروع شد.

طرح اقدام ملی ساختمان براساس شان زمین در داخل شهرها انجام شد

همچنین معاون معماری و شهرسازی وزیر رویه و شهرسازی گفت: نفاق طرح اقدام ملی بناء با اقدام های قبلی در این حوزه این است که اگر ثبت مشهور ایفا شده براساس موجودی زمین در داخل شهرها ارتکاب شده است.

فاضل صادق مالواجرد روز پنجشنبه تو حاشیه نویسی ملاقات از طرح های شهری دلوار ،اهرم، خورموج و بوشهر تو جمع خبرنگاران افزود: طرح اقدام ملی مسکن با ثبت شهرت داخل داخل محدوده شهری که زیرساخت های لازم شهری و خدمات در آن وجود دارد و براساس زمین هایی که متعلق بوسیله نصیب و قسمت بوده برنامه ریزی شده است.

وی مداومت کرد: بخاطر ارائه زمین در طرح اقدام ملی مسکن برنامه ای ویژه در دیدن محزون شد و از ابتدا غرض بر آن شد که جا یابی زمین ها بنابر حاجت واقعی تولید مسکن صورت گیرد.

وی دنباله داد: براین ماخذ ساخت بناء تو طرح رفتار ملی در داخل محدوده شهرها و درون جا هایی مناسب آغاز می شود.

معاون معماری و شهرسازی وزیر وضع و شهرسازی تقریر کرد: بعد از پالایشی که از شمار ثبت نام ها انجام می شود و بنا پهلو میزانی که به شهرهای مختلف داده شده ثبت نام های بعدی انجام تا سهمیه هر بخانه برگشتن لبریز شود.

صادق مالواجرد اضافه کرد: هدف از اقدام ملی مسکن دستیار به قشرهایی است که در تهیه و مطمئن مسکن دشوار دارند.