اینفوگرافیک | ارج جمعیت بیکار دارای درآمد در ایران

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا در این اینفوگرافیک، آمار اضافه این افراد در کشور را، با استناد بوسیله گزارش مرکز آمار ایران، در بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ مشاهده خواهید کرد.

سهم زنان ایرانی در بازار امر کم از ۲۰ درصد است