وضعیت احاله سوابق بیمه ای چگونه است؟

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از مجتمع خبرنگاران جوان، مهدی شکوری نایب معاونت بیمه موسسه مطمئن اجتماعی درباره ارجاع سوابق بیمه ای، اشعار کرد: احاله سوابق بیمه تا سال ۶۵ درون سر نبوده است و اگر فردی در دستگاه های مختلف خدمت می کرد و بعد نوکری آن تمام می شد، ارجاع سابقه عارض نمی گرفت.

شکوری اعتراف کرد: از سال ۶۵ طریق گذار شرایط احاله سوابق از سایر صندوق های بیمه ای بوسیله سازمان تأمین اجتماعی همچنین پهلو عکس آن را تصویب کرد و تا اینکه افرادی که قراردادی بوده اند و سپس بوسیله صورت رسمی درآمدند غم می توانند سابقه خود را منتقل کنند.

وی دنباله داد: شرط انتقال سوابق این است که بی همتا بازخرید، استعفا و اخراج از نگرش نوکری شده باشد و حالا بخواهد بیمه خود را از قوطی های دیگر به تأمین مدنی منتقل کند، ابتدا باید کسور بازنشستگی در جعبه سابق را تسویه نکرده باشد و با داخل مشت داشتن حکم اخراج و یا استعفا بوسیله شعبه های بیمه جدید مراجعه کرده و درخواست خود را ارائه دهد.

مباشر معاونت بیمه مطمئن مدنی افزود: پس ازآن از اینکه راست بیمه بی نظیر به مجری بیمه جدید خواه سازمان تأمین مدنی واریز شد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه بر عهده داری بی مانند است، به نشانی شهید چنانچه بی همتا ۲۰ سال سابقه در جعبه دیگر داشته باشد همان سکه راست بیمه پرداختی بوسیله صندوق جدید واریز می شود.

شکوری تصریح کرد: گاهی افراد ۲۰ سال سابقه دارند و به رخ قراردادی خدمت کردند و بعد که سازمانی رسمی می شوند، می خواهند سابقه بیمه خود را از سازمان تأمین اجتماعی به مجری بیمه دیگر منتقل کنند که نفقه زیادی بخاطر آن ها دارد، ولی به خشکی امدن مبنا ماده ۱۰۱ سر مدیریت خدمات کشوری اگر یک مستخدم قراردادش رسمی شد می تواند صندوق بیمه خویشتن را گزینش بطی ء و اعلام نرم که درون همان صندوق بیمه قبلی جاویدان بماند و عبث بیمه واریز یواش تا هزینه یدکی برای انتقال سابقه صیقلی نکند.

وی افزایش کرد: هنگامی که انفراد سابقه بیمه خویشتن را بوسیله سازمان تأمین اجتماعی منتقل می کند برای بهره مندی از مزایای بازنشستگی باید حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه در تأمین اجتماعی داشته باشد تا بتواند از شرایط بازنشستگی سازمان بهره مند شود.

مباشر معاونت بیمه تامین اجتماعی ادامه رحم: چنانچه بی همتا داخل این مدت فوت کند و خواه از کار افتاده تمام شود لازم نیست که حتماً ۱۰ سال سابقه در بیمه تأمین اجتماعی داشته باشد بلکه سابقه او در صندوق دیگر با مدت زمان که داخل تأمین اجتماعی بوده است حساب شده و مجموع آن سابقه بخاطر برخورداری از وظیفه بخاطر خانواده کفایت می درنگ.

شکوری اقرار کرد: پیاده شدن عکس ارجاع سوابق بیمه اندوه وجود دارد؛ اگر ویژگی در اداره تأمین اجتماعی سابقه دارد و می خواهد تن صندوق بیمه دیگر شود مدت سابقه درون تأمین مدنی به صندوق جدید پرداخت می شود.

وی گفت: فردی که در جزء خصوصی کار کرده و بیمه تأمین مدنی هم بوده و بعد داخل دستگاه دولتی مشغول می شود، دستگاه دولتی سابقه او را محاسبه نمی کند؛ تنها اگر بی نظیر درون مدخل دولتی بیمه پرداز تأمین اجتماعی بوده و پس ازآن درون دستگاه دولتی دیگر بیمه پرداز صندوق دیگر شود می تواند سابقه خود را حساب یواش و این از اشکالات عرفی است.

نایب معاونت بیمه تامین اجتماعی مداومت کرد: افراد به محض اینکه با محل کارشان قطع رابطه کردند، برای ارجاع سابقه فوراً رفتار کنند تا داخل پرداخت مابه التفاوت با مشکل مواجه نشوند.

وی افزود: طرحی در کمیسیون شورای اسلامی درون حال تجسس است تا بها صیقلی حق بیمه صندوق فاتحه به نشانه بوسیله روز شده و بعد واریز شود.

نایب معاونت بیمه تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: بر اساس سد الف ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه ترقی ناحیه که مصوب سال ۹۵ دبیرستان شورای اسلامی است چنانچه محدودیت بازخرید یا طرد و… شد و در دستگاه دیگر مشغول به نوکری نشد، می تواند بیمه خود را از جنس اجباری به اختیاری تغییر دهد و تا پایان بازنشستگی ضایع بیمه را واریز درنگ و پس ازآن از آن متقاعد شده و از مزایای بازنشستگی موسسه تأمین اجتماعی برخوردار شود.