محکم ستوده با قرار کفالت آزاد شد

مجتمع خبرنگاران جوان این خبر را منتشر کرد. عکس های منتشره از اکران خصوصی یک فیلم سینمایی منجر به واکنش های متعددی شده بود که از عموم آن احضار این هنرمند به دادسرای ارشاد وجود.