اجابت لایحه اسناد الحاقیه مدرک دستور کار پنج ساله سوم توسعه در شورای دهکده تهران

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شهرنوشت، در صدو هفتاد و یکمین نشست علنی شورای ایالت تهران تو جریان بررسی لایحه «اسناد پیوست مدرک برنامه پنج ساله سوم شامل جداول کمی و متمایز ها و چارچوب منابع مالی و جداول منابع و مصارف»، مرتضی الویری رئیس باشگاه برنامه و بودجه شورای بخانه برگشتن تهران با بیان اینکه مواد پروگرام پنج ساله سوم بهمن ماه سال ۹۷ به تصویب رسید، تقریر کرد: بر اساس ماده ۹۴ این برنامه، شهرداری تهران موظف است تا آخر اردیبهشت ماه امسال چشم انداز، عهده دار و استراتژی و اهداف پروگرام پنج ساله را به شورای خانه دادن ارائه دهد اما بدبختانه این اسناد با تاخیر به شورا ارسال شد.

وی ادامه عدل: یک ماه و نیم است این اسناد بوسیله شورای دهات ارائه شده و از آن تاریخ تاکنون تو جماعت های تخصصی موضوع در حال پیگیری است و پس ازآن از آنکه داخل مجلس های تخصصی مورد تجسس قرار گرفت متناسب با اهداف قدری و شاخص های تعیین شده تو جلسه مشترک با محفل برنامه و بودجه، موارد مجددا مورد بررسی قرار گرفت.

مهتر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اضافه کرد: نتیجه این جلسات به کمیسیون امتزاج شورای ده ارسال شده و امروز داخل شش حوزه عهده دار توسعه مدیریت و حکمروایی شهری، ماموریت شهرسازی و معماری، ماموریت حمل و نقل و ترافیک، عهده دار خدمات شهری و محیط زیست، عهده دار شدن اجتماعی و فرهنگی و ماموریت امنیت و افزایش تاب آوری بوسیله همراه خط سیر منابع و مصارف بررسی و جمع بندی بازپسین با فایل پیوست بوسیله محوطه علنی ارسال شده است.

الویری با بیان اینکه بر این اساس یک ماده واحده و دو تبصره تمهید شده که در ماده واحده آن با استناد به ماده ۹۴ مصوبه دستور کار پنج ساله شهرداری تهران مکلف است جداول اندکی شاخص های کمی احکام پروگرام و هدف گذاری بخاطر آنها را تو افق پنج ساله داخل چارچوب منابع مالی و جداول منابع و مصارف به شرح پیوست اجرایی کند، اضافه کرد: بر شالوده ماده ۹۵ برنامه نسبت به پایش و تقویم و دستیابی بوسیله این اهداف و شاخص های کمی در قالب گزارش های دوره ای به شورای شهر تهران اقدام کند.

وی ادامه عدل: همچنین در تبصره ها نیز شهرداری تهران را موظف کرده ایم تا آن دسته از شاخص ها و اهداف اندکی که سیاق موجود و رویه اتیه آن درون سال های برنامه را در این سند ارائه نداده یا عیبناک است را تا انتها سال فاتحه دستور کار ارائه کند. همچنین شهرداری را موظف کردیم تا اهداف و شاخص های عملیاتی (سطح ثالث) را با هماهنگی و پس از تصویب در کمیسیون های تخصصی شورای قریه تهران اجرایی کند.

درون ادامه این جلسه، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران پیش از عرضه این گزارش با استناد به تبصره یک بند ۶ ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی شوراها گفت: به استناد به این تبصره مقرر شده حیات هر کمیسیون در مرزوبوم تخصصی خود نظر دهد ولی درون پروگرام پنج ساله سومین تماشایی این بودیم که کمیسیون برنامه و بودجه ورود تخصصی به موضوعات داشته که این موضوع خلاف دستورالعمل است.

امینی نیز در فایده به این اظهارنظر گفت: باشگاه پروگرام و بودجه درون پارلمان های ملی و محلی بوسیله عنوان کمیسیون تخصصی می تواند نسبت به خروجی مجتمع های تخصصی اعمال نظر کند. البته تمامی نظرات کانون های تخصصی درون لوایح حتما اعمال می شود.

این لایحه با ۱۵ رای طبق و دو رای مخالف به اجابت رسید.