اندک خوابی در دهه ۵۰ و ۶۰ زندگی با افزایش کار بزرگ آلزایمر همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان مدال می دهد افراد دارای خواب بی چونی تو دهه ۵۰ تا ۶۰ سال زندگی گیرایی در معرض ریسک والاتر ابتلا به آلزایمر در سنین والاتر قرار دارند چراکه مغزشان دارای چین های پروتئینی بیشتری است.

محققان درون این مطالعه دریافتند افرادی که در دهه ۴۰ و ۵۰ عمر شان کاهش داخل مقیاس کیفیت خواب موجودی را گزارش کرده بودند دارای پروتئین بتاآمیلوئید بیشتری درون مغزشان در سنین والاتر بودند.

نیز افرادی که داخل دهه ۵۰ و ۶۰ سال عمرشان با کاهش کیفیت خواب نمایان بودند دارای پروتئین تائو بیشتری در مغزشان بودند.

هم مجعد های تائو و حزن بتاآمیلوئید با خطر بالاتر ابتلا بهزوال عقل مرتبط هستند.

عدد ۹۵ باهم اتحاد کردن کننده این معاینه از ضابطه روش PET که تنها تکنیک قادر به تشخیص توده های تائو و بتاآمیلوئید در عدد است، اسکن شد.